yhdistyksen säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF Caravan Lohenpyrstöry

Yhdistyksen kotipaikka on Raahe. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Jäsenyhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Mikäli jäsenyhdistys eroaa tai se erotetaan liiton jäsenyydestä, sen oikeus yhdistelmän ”SF-Caravan” käyttämiseen nimessään päättyy. Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys ei saa myöskään käyttää nimessään tai toiminnassaan muutakaan ilmaisua, tunnusta tai merkkiä tms., joka viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa. Jäsenyhdistyksen on muutettava nimensä ja rekisteröitävä se yhdistysrekisteriin kolmen kuukauden kuluessa eron tai erottamisen tultua lainvoimaiseksi.


2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne-ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa eri tavoin, oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen

järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa

harjoittaa julkaisu-ja tiedotustoimintaa

vaikuttaa toimialueellaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseenja parantamiseen ja niiden edistämiseen

tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin

Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa saatuaan


järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä

harjoittaa majoitus-ja ravitsemistoimintaa

ottaa vastaanavustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta


3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet voivat ollavarsinaisia jäseniä, rinnakkais-,kunnia-ja yhteisöjäseniä. Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi erityisesti ansioituneen henkilön.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa voimassa olevanjäsenmaksun. Rinnakkaisjäseneksivoidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka suorittaa päätetyn jäsenmaksun.Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja myötävaikuttaa sen toimintaan ja suorittaa päätetyn jäsen-tai muun vastaavan maksun.


4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


5 § KURINPITOTOIMET

Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:


erottaminen jäsenyydestä

määräaikainen erottaminen jäsenyydestä

rahasakko

julkinen varoitus

varoitus

huomautus

jäsenpalveluiden epääminen, kuten oikeus kausipaikan vuokraamiseen

Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus. Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä. Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut taloudellista vahinkoa yhdistykselle. Rahasakon käyttäminen ei poista yhdistyksen oikeutta periä lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus jäseneltä.


6 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja näissä säännöissä määrätyillä perusteilla.


Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla:

Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta eikä ole huomautuksen saatuaan suorittanut sitä asetetussa määräajassa

Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa. Tämä koskee myös niitä velvoitteita, jotka liittyvät jäsenen ja yhdistyksen väliseen matkailuvaunun ja/tai –auton kausipaikan vuokrasopimukseen, tai että jäsen on muutoin rikkonut vuokrasopimuksen määräyksiä.

Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle

Jäsen on toiminnallaan halventanut yhdistyksen ja/tai SF-Caravan ry:n (=liiton) toimintaa ja arvostusta

Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, jotka yhdistys on asettanut tai antanut tai jotka liittyvät kausipaikan vuokrasopimukseen


7 § EROTTAMISMENETTELY

Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy ja päätös on perusteltava niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen johtanut toiminta ja menettely. Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamattajättäminen.Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi erottamispäätöksessä asetetussa määräajassa. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä. Erottamismenettelyssä saadaan käyttää niitä yhteistietoja, jotka jäsenestä on kirjattu yhdistyksen jäsenrekisteriin. Muistutukset ja varoitukset saadaan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.


8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Kevät-ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksellayhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, kirjeessä, sähköpostillatai jäsenille jaettavalla tiedotteellavähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.Yhdistyksenhallitus voi päättää, että kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.


Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:

Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.


Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,

Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,

Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka-ym. korvauksista,

Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin,

Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.


9§ YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työryhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokouksesta.


10§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.


11§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12.Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.Yhdistyksellä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.


12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjen muuttaminenedellyttää lisäksiliiton hallituksen suostumuksen.


13§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on tehtävä kokouksessa, jossa päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.Viimeisessä kokouksessa on tarvittaessa päätettävä yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävien varojen luovuttamisesta.Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäävät varatluovutetaan liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisöllesen mukaisesti, mitäyhdistyksen viimeisessä kokouksessa on päätetty.


Säännöt ennakkotarkastettu 17.11.2016

Patentti-ja rekisterihallitus

Yhdistysasiat

Diaarinumero: 2016/001092Y

Rekisterinumero: 122.341

Säännöt hyväksytty 4.5.2017 PRH Dnro 2017/511662Y

Sf-Caravan Lohenpyrstön kausipaikkaehdot ja -säännöt

Vuokranantaja

huolehtii ulkoilulain leirintäalueelle asettamista velvollisuuksista

huolehtii yhteisessä käytössä olevien tilojen siivouksesta, kunnossapidosta ja huollosta sekä alueen yleissiivouksesta

pitää huolta yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta alueella

vastaa isäntätoiminnasta ja alueen henkilökunnasta

huolehtii matkailuajoneuvopaikkojen numeroinnista

Kausipaikka velvoittaa vuokralaista


tutustumaan alueen järjestyssääntöihin ja noudattamaan niitä

tutustuu alueen turvallisuusmääräyksiin ja noudattaa niitä

noudattamaan alueisännän ja hallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä

täyttämään sopimuskauden alussa majoituslain edellyttämän majoituslomakkeen

merkitsemään käyntipäiväkirjaan yöpymisajankohdan ja sähkön käytön

huolehtimaan matkailuajoneuvoa käyttävän perheenjäsenen ja vieraiden käyttäytymisestä alueella

käyttämään suljettua harmaavesisäiliötä. Talvella voi tarvittaessa käyttää avoastiaa

pitämään paikkansa siistinä ja vaalimaan koko yhteisen alueen ja yhteisten tilojen siisteyttä. Alueisäntä voi niin katsoessaan siistittää paikan haltijan lukuun – veloituksen päättää hallitus vuosittain


Maksut

Kausipaikka- ja muut maksut suoritetaan vuosittain vahvistettavan hinnaston mukaisesti

Vuokralainen sitoutuu maksamaan tekemänsä kausipaikkavarauksen eräpäivään mennessä yhdistyksen laatiman laskun mukaan. Mikäli kausipaikkavaraus irtisanotaan tai peruutetaan kesken sopimuskautta, ei maksettuja kausipaikkamaksuja palauteta

Entiset maksut tulee olla suoritettuna ennen uutta sopimuskautta


Sähkö

Kausipaikalle ensimmäistä kertaa tultaessa ilmoittaudutaan toimistolla, jolloin palvelutoimikunnan jäsen lukee sähkömittarin ja tekee sopimuspaperit

Vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokraamansa paikan sähkömaksun, joka maksetaan 1-4 erässä kalenterivuodessa. Vuotuisen maksun tai sen laskutusperusteen vahvistaa yhdistyksen hallitus

Vuokralaisen tulee varustaa matkailuajoneuvonsa kiinteillä sähkömittareilla, joiden kuntoa on tarkkailtava

Kesävuokralaisen lähtiessä matkalle tms. luetaan sähkömittari alueisännän toimesta. Samoin mittari luetaan palattaessa alueelle takaisin. Talvivuokralainen pitää luotettavaa kirjanpitoa sähkön kulutuksesta.


Kausipaikkasopimus

Vuokralainen lunastaa kausipaikan maksamalla kausipaikkamaksut eräpäivään mennessä ja allekirjoittamalla erillisen kausipaikkasopimuksen. Mikäli ajoneuvo on jo alueella ja kausipaikkamaksua ei ole maksettu eikä sopimusta allekirjoitettu, peritään vuorokausi- tai säilytysmaksu sopimuskauden alusta lähtien maksupäivään saakka. Samalla vuokralainen siirtyy varausjärjestelmässä varauslistan viimeiseksi ja voi näin menettää varaamansa paikkansa.

Kesäkausipaikkalainen säilyttää etusijansa vanhaan paikkaansa maksamalla tulevan kauden kausipaikkamaksun yhdistyksen lähettämän laskun mukaisesti eräpäivään mennessä.

Kausipaikka oikeuttaa vapaaseen oleskeluun alueella.

Yleisten aluepalveluiden käyttöön (yleinen sauna, suihkut, vesi, jätehuolto)

Osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. (vrt. treffit ja muut tapahtumat)


Isäntävuorojärjestelmä

Kesäkausipaikkalaiset voivat varata isäntävuoroja yhdistyksen hallituksen vuosittain päättämän isäntävuorojärjestelmän mukaisesti

Isäntävuoron varaamisesta on sovittava hyvissä ajoin ennen kauden alkua, jolloin isäntävuoro merkitään isäntävuorokalenteriin

Isäntävuoro voidaan hoitaa myös keskinäisin sopimuksin toisen kausipaikkalaisen kanssa. Siitä on ilmoitettava hyvissä ajoin toimistoon ja tehtävä merkintä isäntävuorokalenteriin

Varatun isäntävuoron laiminlyönnistä seuraa yhdistyksen määräämä sanktio


Turvallisuus määräykset

Vuokralaisen tulee liittää ajoneuvonsa alueen sähköverkkoon ainoastaan voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisilla liityntäkaapeleilla. Lisäksi tulee tarkistaa vikavirtasuojien toimivuus sekä liitäntälaitteiden kunto

Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että hänen matkailuajoneuvonsa nestekaasulaitteet ovat asianmukaisesti huollettu ja koeponnistettu. Alueella vaaditaan nestekaasulaitteiden virallinen koeponnistus kahden (2) vuoden välein

Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että hänen matkailuajoneuvossaan tai etuteltassa on helposti saatavilla katsastettu ja voimassa oleva pakkasen kestävä vähintään 2 kg:n käsisammutin, joka on tarkistettava yhden vuoden (1) välein

Matkailuajoneuvo- ja vetoauto on sijoitettava paikalle annettujen ohjeiden mukaisesti siten, ettei viereisen paikan ja yleisten teiden käyttö vaikeudu

Vetoauto on sijoitettava aisan eteen poikittain

Turvavälejä on noudatettava kaikissa tapauksissa

Matkailuajoneuvo ja muu vuokralaisen omaisuus tulee olla vakuutettu asianmukaisesti koko sopimuskauden ajan

Avotulen teko on sallittu vain niille varatuilla paikoilla

Ylimääräiset autot pysäköidään parkkialueille

Avotulella toimivien grillien (kaasu/hiili) käyttö ei ole sallittu sisätiloissa tai seinällisissä etuteltoissa

Kynttilöitä ei saa jättää valvomatta. Ulkotulet on sammutettava yöksi


Treffit ja muut tapahtumat

Treffien aikana kaikki vapaat kausipaikat ovat yhdistyksen käytössä. Mikäli kausipaikan haltija ei ole ilmoittanut saapumisajankohtaa, paikka voidaan antaa muiden käyttöön

Tarvittaessa treffien järjestäjä voi siirrättää matkailuajoneuvot tiheämpään kuitenkin siten että turvavälit otetaan huomioon

Vuokralainen sitoutuu alueella järjestettävien tapahtumien tai treffien aikana suorittamaan tapahtuman järjestäjän asettaman tapahtumamaksun, mikäli oleskelee alueella siellä järjestettävän tapahtuman tai treffien aikana

Paikasta luopuminen tai sopimuskauden päättyminen


Jos vuokralainen lopettaa kesken kauden, paikkaa ei voi vuokralainen myydä tai vuokrata edelleen jäljellä olevaksi ajaksi, vaan paikka siirtyy yhdistyksen käyttöön. Maksettuja kausipaikkamaksuja ei palauteta. Vuokralainen purkaa rakennelmat ja siistii paikan lähtiessään ja huolehtii, että kaikki maksut on suoritettu

Sopimuskauden ylittävältä osalta kausipaikkalainen on velvollinen maksamaan säilytys- tai vuorokausimaksun sen hetkisen hinnaston mukaisesti


Paikan rakentaminen ja kunnostaminen

Alueella sallitaan ainoastaan matkailuajoneuvoa varten valmistettuja katoksia, markiiseja ja telttoja

Vuokralainen saa vuokranantajan luvalla ja omalla kustannuksellaan rakentaa vuokraamalleen matkailuajoneuvopaikalle kevytrakenteisen pienen terassin ja säilytyslaatikon ja lemmikeille kevyen aitauksen. Vuokralainen sitoutuu kustannuksellaan poistamaan rakennelmat ja vastaa niiden poistamisesta vuokrakauden päättyessä

Kaikki rakennelmat, lavat ja tarvikkeet on vietävä pois kauden loputtua. Jos kausipaikkalainen varaa seuraavalle vuodelle kesäpaikan, voi hän säilyttää tavaransa yhdistyksen osoittamassa paikassa

Ennen paikan parantamista ja rakentamista on otettava yhteys vuokranantajaan

Vuokralaisen tulee varmistaa vuokranantajalta kausipaikan koko ja turvavälien toteutuminen ennen kuin vuokralainen sijoittaa paikalleen Standby -telttaa

Paikkaa voi tasoittaa, sorastaa tai kivetä asiallisesti, mutta paikkamerkkien siirtäminen ja puuston vahingoittaminen ei ole sallittua

Kaikki kausipaikalla olevat vuokralaisen rakennelmat ja istutusastiat ovat vuokralaisen omalla vastuulla, kiinteitä istuksia ei sallita


Tietosuoja-asetus ja rekisteriseloste

Vuokranantaja käsittelee vuokralainen henkilötietoja tietosuoja-asetuksen ja rekisteriselosteen mukaisesti


Muut ehdot

Samaan ruokakuntaan kuulumaton voi majoittua vain isäntäväen läsnä ollessa maksamalla erikseen yhdistyksen määrittämän päiväkäyntimaksun.

Kausipaikkasopimus ei anna oikeutta jatkuvaan asumiseen alueella, ilman erikseen yhdistyksen kanssa tehtyä sopimusta.

Matkalle lähtiessä vuokralaisen tulee ilmoittaa toimistolle paluupäivä. Siihen saakka paikka on yhdistyksen käytössä. Mikäli vuokralainen palaa ilmoitettua aikaisemmin ja paikka on vierailijan käytössä, vuokralainen sijoittaa matkailuajoneuvonsa vapaalle paikalle odottamaan oman paikkansa vapautumista

Matkalle lähtiessä paikalle jäävät tavarat tulee pakata siististi ja sijoittaa siten, että paikka on muiden käytettävissä. Standby -teltan kyseessä ollessa tavarat sijoitetaan sisätiloihin

Talvikaudella yleiset saunavuorot ovat keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina. Tilanteen mukaan muutokset mahdollisia, jos vierailijoita on alueella.

Tätä sopimusta ei voi siirtää ilman molempien osapuolien suostumusta kolmannelle osapuolelle

Mikäli vuokralainen laiminlyö velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus antaa vuokralaiselle kirjallinen varoitus. Jos vuokralainen ei varoituksen saatuaan korjaa menettelyään viikon kuluessa, on yhdistyksen hallituksella oikeus päättää vuokralaiseen kohdistettavista kurinpitotoimista. Hallitus voi sääntöjen mukaan erottaa oman yhdistyksensä jäsenen tai vuokralaisen ollessa toisen yhdistyksen jäsen voi hallitus pyytää asianomaiselta yhdistykseltä jäsenensä erottamista laiminlyöntien takia

Mikäli vuokralainen laiminlyö oman paikkansa hoidon ja jättää matkailuajoneuvonsa paikalleen sovitun vuokra-ajan umpeuduttua siirtokehotuksesta huolimatta, on vuokranantajalla oikeus poistaa matkailuajoneuvo sopivaksi katsomalleen paikalle alueen ulkopuolelle vuokralaisen kustannuksella

Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopua ei neuvotteluteitse synny, ratkaistaan asia vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa

Asianosaiset toteavat yhteisymmärryksessä, ettei tässä sopimuksessa ole kysymys kuluttajasopimuksesta, minkä vuoksi oikeuspaikasta on voitu sopia.


Raahessa 23.3.2019

SF-CARAVAN LOHENPYRSTÖ RY/Hallitus